طول مطالعه: 4 دقیقه

2009) نیز در بررسی عوامل مؤثر در ایجاد کسب و کار در دانشگاهها به سه عامل تعیین کننده اشاره کردند: تعیینکنندههای سطح کلان (تأثیرات محیطی)، ساز و کارهای حمایتی سطح دانشگاهی و عوامل سطح خرد (عوامل فردی). 2000) نیز از جمله محققانی است که به نوعی به هر دو عامل (فرد و محیط) اشاره کرده است. شناسایی مجموعه عوامل تأثیرگذار بر بلوغ سازمان در حوزه کسب و کار و دستهبندی آنها امری مشکل است و در هر دسته از سازمانها به مقتضای فعالیتشان باید عوامل تأثیرگذار خاصی را شناسایی نمود. ​​​.

ایرپاد پرو 2021 برای گسترش سهم شرکت در عرصه تولیدات ورزشی کشور لازم است اهتمام خاصی به اصلاحات اساسی در این صنعت و به تبع آن تقویت مدیریت آن صورت گیرد. همچنین به صورت مداوم منافع بلوغ مدیریت فرآیندهای کسب و کار در شرکت­های ورزشی و عوامل موثر بر آن را مورد مطالعه و توجه باشد. براساس تعیین وضعیت بلوغ جایگاه و موقعیت خویش را در بازار تشخیص دهند و دقیقا موانع و راهکارهای پیشرفت را شناسایی کنند تا در راستای آن تغییرات و تنظیمات لازم را اجرا و منابع مورد نیاز برای رسیدن به مراحل بعدی را تأمین کنند. ​​​.

نتایج گواه آن بود که رابطه ای قوی بین بلوغ زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی وجود دارد. علاوه بر مدل­های بلوغ فرایندی، مدل بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار نیز وجود دارند. مک کورماک و همکاران (2008) در بررسی مدل بلوغ زنجیره تأمین نشان داد که رابطه ای قوی بین سطح بلوغ و میزان عملکرد وجود دارد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این بود که در شرکت­های تولیدی ورزشی به عنوان بازیگران اصلی صنعت ورزش کشور، چه عواملی تعیین کننده بلوغ مدیریت فرایندهای کسب و کار هستند و روابط بین آن­ها چگونه است؟  ​​.

کرونا امروز ایران

1998) تصمیم به ایجاد کسب و کار را برآمده از تعامل چند عامل میدانند که عبارتاند از: شخصیت، متغیرهای وضعیتی و درک از خود و حمایت اجتماعی. 2016) در مطالعه­ای به تجزیه و تحلیل بلوغ فرآیند کسب و کار و روابط عملکرد سازمانی پرداخت. شکل 2 و جدول 4، نتایج مربوط به مدلسازی معادله ساختاری را نشان میدهند. همانطور که نتایج شکل 2 نشان میدهد بار عاملی بیشتر گویه­های پرسشنامه از 4/0 بیشتر بود. نتایج نشان داد که مدل بلوغ راهنمایی مطلوبی برای تشخیص سطوح بلوغ است و برای اجرای اقدامات بهبود کاربرد دارد.

نتایج نشان داد که عوامل بازاریابی، طرح کسب و کار، حمایت دولت، شبکهسازی، آمادگی کارآفرینی، فناوری، دسترسی به اطلاعات، دسترسی به سرمایه و قانونمندی از عوامل زمینه­ای موفقیت کسب و کار ورزشی در ایران میباشد. با یکدیگر در ارتباط باشند، کارایی افزایش می­یابد، فرصت­های بیشتری برای نوآوری در فرایندها و محصولات ایجاد میشود و موانع ورود بنگاههای جدید به بازار کاهش پیدا می کند. ضمن اینکه مدیران شرکتها میتوانند علاوه بر تجزیه و تحلیل اطلاعات کلیدی و بهینهسازی تصمیمات راهبردی، از زنجیره فرآیند و عملکرد فرآیند به عنوان ابزاری برای عملکرد بهتر در جهت کسب سهم بیشتری از بازارها و مشتریان جدید استفاده نمایند.

خرید گیم تایم 1 ماه

کوه های کم ارتفاع برای مبتلایان به آسم مفیدند. در مدل سازی شهری، هر شهر می تواند به صورت مجزا با ویژ گی های خاص خود عمل کند. با توجه به عوامل دخیل در این مدل می­توان دریافت که بار دیگر محققان، اهمیت عوامل محیطی و فردی را در ایجاد کسب و کار خاطرنشان کردند. کوزه­چیان و همکاران (1393) در بررسی مدلی برای راهاندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی نشان دادند که هر سه عامل فردی، محیطی و سرمایهای با ایجاد کسب و کار رابطۀ مثبت و معنیداری دارند.

طوطی­فر طهران پور و ضیاء (1393) در پژوهشی نشان دریافتند که متغیر سرمایه ساختاری، پیشبینی کننده معنی­داری برای نوآوری کسب و کارهای کوچک ورزشی هستند. برای رسیدن به یک وضعیت با دوام در بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار باید دولت و مدیریت بخش خصوصی شرکت­های ورزشی کشور تغییرات و اصلاحات کاملی را در زیرساختهای صنعتی، مالیاتهای وضع شده بر تولید (قوانین مالیاتی)، صنایع مرتبط تامین کننده و پشتیبانی کننده، محیط صنعت تولیدات ورزشی، منابع و زیرساختهای خود صورت دهند تا بتوانند به بلوغ لازم در زمینه صنعت تولیدات ورزشی دست یابند.

خرید گیم تایم Wow
به صورت کلی می­توان این مدل را مجموعهای از عناصر ساختارمند توصیف کرد که بلوغ کسب وکار را تشریح میکنند. 2018) در مطالعه­ مدل بلوغ کسب و کار اجتماعی- تجاری نشان دادند که مدل بلوغ کسب و کار به فروشندگان کمک می­کند تا فعالیت­های تجاری خود را با کاهش خطرات تجاری و همچنین حمایت از مصرف کنندگان با به حداقل رساندن خطرات خریداری کنند. 2017) در مطالعه­ای به ارزیابی بلوغ فرآیند کسب و کار در شرکت­های ویتنام پرداخت. لذا برای تعمق بیشتر در مدل بلوغ مدیریت فرایندهای کسب و کار شرکت­های تولیدی، انجام همین تحقیق با رویکرد کیفی پیشنهاد میگردد.

کرونا ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ فرایند: فعالیتهایی که توسط افراد برای ایجاد کسب و کار انجام میشود. 2009) است. وی پس از یک مطالعه مروری بر ادبیات تحقیق ایجاد کسب و کار، این عوامل را مؤثر دانست: عوامل مالی، عوامل فردی، عوامل اقتصادی و عوامل دولتی. وی در مدل خود عوامل زیر را در رفتار کارآفرینانه دخیل دانسته است: عوامل زمینهای اقتصادی اجتماعی، عوامل وضعیتی، عوامل فردی و عوامل کلان. است که هر کدام از این سه زیر شاخص از چند معیار تشکیل شده­اند (تقوی و حسنی، 1395). در واقع، درک این مسئله که امروزه سیستمهای مختلفی، عامل اصلی تمایز میان رقبا در محیطهای کسب و کار شرکت­های ورزشی است، سازمان­ها را به سمتی سوق داده که در مقابل شکستهای سیستمی از خودشان محافظت کنند.

منجر به افزایش کارایی در تولید کالاها و خدمات میشود، این­ شاخص شامل دو عنصر است که با یکدیگر در ارتباط هستند. برخی از صاحبنظران ، محدوده تأثیر پدیدههای جوی و اقلیمی را به واحدهای مستقل و مشخص (بزرگاقلیم، متوسطاقلیم، ریزاقلیم و اقلیم محلی) تقسیم میکنند. ریحانی (1394) در تحقیقی نشان داد که دست یابی به مزیت­های رقابتی به طور قابل توجهی به قابلیت هوشمندی رقابتی در تغییرات عرضه و تقاضا دارد. دوم اینکه مولفه­های عملکردی تا چه اندازه می­توانند نشان دهنده بلوغ باشند.

آخرین بروزرسانی در: