طول مطالعه: 4 دقیقه

افزایش نرخ واقعی ارز تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه صادرات صنعتی دارد. طی برنامه دوم توسعه (1378-1374)، دولت افزایش تولیدات صنعتی، بهبود تراز تجاری بخش صنعت و ارتقاء کیفیت توان تولیدات صنعتی کشور در بازارهای جهانی، توسعه فعالیت صنعتی، حمایت از سرمایهگذاری خارجی در کشور و توسعه صادرات صنعتی را مورد توجه قرار داد. اگر تغییری در قیمت­های نسبی بقیه­ی جهان به وجود نیاید، این کاهش در مقدار نرخ واقعی ارز، نشان­دهنده­ی تضعیف توان رقابت بین المللی کشور است.ولادیمیر پوتین​.

کرونا ۲۴ شهریور موکرجی و پوزو (2011)1 در مقاله­ای با استفاده از روش نیمه پارامتریک برای بیش از 200 کشور به تجزیه و تحلیل تأثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم تجارت بین­الملل پرداختند. نتایج حاصل از برآورد الگو به روش در جدول زیر ارایه شده است. در برآورد الگو از ارزش افزوده و هزینه واحد کار هر واحد محصول به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. صندوق بین المللی پول ()3 نیز، هزینه واحد کار را به عنوان مهم­ترین معیار رقابت­پذیری تولید کالاهای تجاری در کشورهای صنعتی مدنظر قرار داده است(کریمی و پیراسته،1388)، زیرا سهم نیروی کار در تولید این کشورها بیش از 70 درصد است.

افزایش کمتر دستمزدها نسبت به افزایش شاخص بهره وری نیروی کار به این دلیل است که افزایش شاخص مذکور تماماً بدلیل افزایش توانمندی و یا تلاش بیشتر نیروی کار نیست و بخشی از آن بدلایل مختلفی مانند پیشرفت فناوری، سرمایهبر شدن تکنیک تولید، بهبود مدیریت و یا رفع موانع تولید میباشد1. بنابراین، رشد صادرات صنعتی در این دوره به طور عمده تحت تأثیر افزایش تولید محصولات صنعتی و کاهش هزینه هر واحد کار بوده است. یکی دیگر از نتایج مهم قابل استخراج از گزارش رقابتپذیری مجمع جهانی اقتصاد(2012-2013) مربوط به شناسایی مسئلهسازترین عوامل برای انجام کسب و کار از دید مدیران شرکت­هاست. ​​​​!

در تبیین دلایل پایین بودن سهم صادرات از ارزش ستانده بخش صنعت ایران باید گفت که کم توجهی به فعالیتهای تحقیق و توسعه، یکی از دلایل مهم آن است که باعث نوآوری کمتر ، کیفیت پایین محصولات و قیمت تمام شده بالاتر میشود. در ادامه بحث، برای شناسایی جایگاه بخش صنعت ایران در بازارهای جهانی، به مقایسه تطبیقی شاخصهای متوسط نرخ رشد صادرات، سهم صادرات از ارزش ستانده، شاخص هزینه واحد کار هر واحد محصول(شاخص رقابتپذیری نیروی کار) و سهم هزینه تحقیق و توسعه از ارزش افزوده با کشورهای منتخب جهان در سالهای 2005 و 2010 میپردازیم.

اپل واچ نسل
تمامی داده های آماری از مجموعه اطلاعاتی بانک جهانی با عنوان شاخص توسعه جهانی () استخراج شده است. برای نشان دادن روشنتر این موضوع، به نتایج رتبه بندی مجمع جهانی اقتصاد() در خصوص شاخص رقابتپذیری جهانی میپردازیم. در این مطالعه شواهد زیادی مبنی بر اینکه مسیر رشد اقتصادهای این کشورها به شرایط تقاضای جهانی به ویژه کشورهای و همچنین واردات کالاهای سرمایه­ای، رابطه مبادله، سرمایه انسانی و ثبات اقتصادی کشورها بستگی دارد، ارائه شد. بر اساس فروض مبنایی قانون برنامه چهارم توسعه، نرخ برابری دلار به میزان تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل خواهد شد.

زلنسکی قبل و بعد از جنگ

نتایج تحقیق نشان می­دهد که میزان انحراف نرخ واقعی ارز با صادرات رابطه منفی و معنا داری دارد. با توجه به جدول(1)، اگرچه متوسط نرخ رشد سالانه صادرات صنعتی ایران در دوره 2005-2010 نسبت به کشورهای منتخب بیشتر بوده است، ولی نسبت صادرات به ارزش ستانده در ایران نسبت به 6 کشور دیگر پایین تر است و این نشان دهنده این است که بخش صنعت ایران در گذشته بشدت درونگرا بوده و کمتر به صادرات توجه می­کرده است، ولی این نوید وجود دارد که با رشد سریع صادرات، نسبت مذکور طی دوره 2005-2010 روندی افزایشی داشته است.

تورم جهانی 2022
نتایج این مطالعه نشان می­دهد که صادرات در بلندمدت به طور معنی داری به درآمد کشور واردکننده وقیمت­های نسبی بستگی دارد و همچنین تغییرات نرخ ارز فقط در کوتاه مدت باعث کاهش صادرات ایرلند به انگلستان می­شود و در بلندمدت اثر چندانی بر آن ندارد. فونتاس و بردین4 (1998) به مطالعه تأثیر تغییرات نرخ ارز بر صادرات ایرلند به انگلستان، از تکنیک همجمعی و مدل تصحیح خطا استفاده کردند. در این دوره، صادرات صنعتی از روندی صعودی برخوردار بوده است و این روند با تغییرات نرخ ارز اسمی هم جهت است.

ایرپاد پرو یا در این قسمت به بررسی چگونگی تاثیرگذاری نرخ واقعی ارز و نوسانات آن بر صادرات پرداخته می­شود. مقدار بحرانی در سطح معناداری یک درصد 739/0است. همان طور که در جدول مشاهده می­شود، تمامی متغیرها در سطح یک درصد مانا (پایا) هستند. همچنین جمع تجمعی جملات پسماند در زمان، در سال 1373-1369 نیز از خطوط بحرانی خارج شده است. اگر جمع تجمعی جملات پسماند از منطقه بین دو خط بحرانی خارج شود نشانگر عدم ثبات ساختاری معادله است. بنابراین، یکی از مشکلات بخش صنعت ایران، عدم تناسب بین دستمزدها و بهره وری است.

در ضمن آمارهای ارزش افزوده کل بخش صنعت به قیمت ثابت سال 1376 که ظرفیت صادرات صنعتی را مشخص می­کند، از حساب­های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است. نوسانات نرخ واقعی ارز با ایجاد اختلال در پیش­بینی درآمد ریالی حاصل از صادرات و ایجاد اشکال در برنامه­ریزی بلندمدت به دلیل عدم اعتماد به نرخ­ها، منجر به کاهش فعالیت صادرکنندگان ریسک گریز شده و کاهش صادرات در کشور را در پی دارد.

پایین بودن قیمت واحد کار از طریق کاهش قیمت تمام شده­ی کالا، ضمن افزایش قدرت رقابت­پذیری می­تواند امکان سودآوری را نیز فراهم سازد. اثر جانشینی به این معناست که زمانی که ریسک نوسانات نرخ ارز افزایش می­یابد باعث جانشین شدن فعالیت­های کم ریسک به جای فعالیت­های پر ریسک می­شود که این امر باعث کاهش مطلوبیت انتظاری فعالیت­های تجاری می­شود و در نتیجه از میزان صادرات کاسته می­شود. متوسط نرخ رشد سالانه صادرات کالاهای صنعتی در این دوره حدود 4 درصد بوده است که نسبت به برنامه اول کمتر شده است.

آخرین بروزرسانی در: