طول مطالعه: 4 دقیقه

یکی دیگر از آثارمهم اصلاحات ارضی باز کردن فضا برای استقلال دولت از طبقه حاکمه بود به گونهای که از آن پس طبقه ممتازه یا منافع ویژه سازمان یافته دیگر وجود نداشت؛ بنابراین اصلاحات ارضی و صنعتیسازی صادرات محور هم به بازشدن دسترسی به فعالیتهای اقتصادی کمک کرد و هم از طریق گسترش آموزش و طبقه متوسط فشارهای روز افزونی برای گشایش سیاسی ایجاد شد. در فرض انحصارات صادرات کالای خاص یا واردات کالای خاص به برخی گروهها داده شود.

مسکن ملی اصفهان البته باید یک نکته را یادآور شویم که فرض این است همه علل عمومی یاد شده از جمله مناسبات تیره با قدرتهای بزرگ صنعتی نتیجه دسترسی محدود نیست؛ چرا که همه نظامهای دسترسی محدود الزاماً با جامعه بینالمللی روابط تیره ندارند و مناسبات متشنج جمهوری اسلامی با غرب به سبب ایدئولوژی انقلابی حاکم بر آن است که چالش با قدرتهای غربی را بر صلح و آرامش ترجیح میدهد و مباررزه با استعمار را از اصول تغییرناپذیر خود قرار داده است.

خرید گیم تایم 2 ماهه از توصیههایی که برای حل این مسایل به دولت ارائه میشود چنین استنباط می شود که این محققان و صاحبنظران چند نکته اساسی را از یاد بردهاند. وینگاست، استیون بی.وب و جان جوزف والیس تقریباً تنها متفکرانی هستند که با رویکرد پیوند میان سیاست و اقتصاد و به همراه آن در نظر گرفتن مسئله خشونت به موضوع توسعه نیافتگی پرداختند (, 2007: 3). به اعتقاد این نویسندگان در بیشتر کشورهای در حال توسعه که ایران یکی از این کشورها است افراد و سازمانها برای کسب ثروت و منابع دست به خشونت میزنند و تهدید به استفاده از خشونت میکنند.

رئال مادرید ورزش از جمله نبود رقابت، نبود بخش خصوصی واقعی، انحصار، دخالتهای بیرویه دولت، جانبداری بیحد و حصر از خودروسازان در حدی که همه قوانین به نفع خودروسازان نقض شود، فقدان سرمایهگذاری مستقیم خارجی، منتقل نشدن دانش فنی به کشور، عدم سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه، پائین بودن بهرهوری، اشتغال و جذب نیروی انسانی بدون در نظر گرفتن مسئله بهرهوری، تورم، نوسانات نرخ ارز و تحریمها اشاره نمود. چرا این اتفاق در فیلیپین و بسیاری از کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین نیفتاد و این کشورها به یک کشور صنعتی و توسعه یافته تبدیل نشدند.

قرعه کشی ایران خودرو Z4car در پانزده سال اخیر از میان بیست کشور تنها کشوری که رشد منفی داشته، فرانسه بوده است. از جمله سایتهای هیوندایی در سال 1996 در ویتنام، 1997 در ترکیه، 1998 در هند، 2002 در چین، 2005 در آمریکا ، 2006 در اسلواکی، 2008 در چک، مجددا سایت دیگری در آمریکا در سال 2009، همچنین در روسیه در سال 2010، در برزیل در سال 2012 و در مجددا سایت دیگری در چین در سال 2014 ﺗﺄسیس کرده است که در مجموع این سایتها ظرفیت تولید چهار میلیون و چهارصد هزار دستگاه خودرو در سال را دارند.

جام جهانی ۲۰۲۶
یک دسته از این نظریهپردازان معتقدند دمکراسی میتواند بستر را برای توسعه اقتصادی هموار کند. زمانی که ورود به فعالیت اقتصادی برای همه اعضا جامعه آزاد نباشد بدیهی است در عرصه صنعت خودرو که بخشی از بدنه اقتصاد را تشکیل میدهد، نمیتوان انتظار داشت صنعت کارآمد و موفقی داشته باشیم. اما در نظم دسترسی باز که کره جنوبی به تدریج طی چند سال از نظم دسترسی محدود گذار و به دسترسی باز ورود پیدا کرده است فضا برای فعالیت سیاسی باز شده و گشودگی در فضای سیاسی گشودگی در فضای اقتصادی را به دنبال داشته است.

جوامعی که انتقال از نظم دسترسی محدود را آغاز میکنند باید شرایط آستانه ورود را کسب کنند که عبارت است از حاکمیت قانون برای نخبگان، نهادهای دائمی و سرانجام اینکه نظامیان باید در کنترل دولت قرار داشته باشند و در امر سیاست دخالت نکنند (, 2006: 52-60). دستیابی به این شرایط برای توسعه سیاسی و اقتصادی بسیار اساسی است. دومین نظم اجتماعی، نظم دسترسی محدود است که طی ده هزار سال اخیر حاکم بوده است.

پاسخ اجمالی ما به مهمترین علت پیشرفت و توسعه کره در خودروسازی و نهایت همه حوزههای اقتصادی انتقال از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز است. اما طی پنجاه سال کره به همراه ژاپن به عضویت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه درآمد. فرضیه ما براساس تئوری داگلاس نورث و همکارانش این است که کره جنوبی با اینکه در آغاز راه و در سالهای نخست تشکیل این کشور دارای نظم دسترسی محدود بوده، اما به تدریج به سبب علل بیرونی و درونی از نظم دسترسی محدود شکننده به پایه، و از آنجا به نظم محدود بالغ منتقل شد، شرایط آستانه ورود را کسب کرده و توانست روند دسترسی باز را آغاز کند. ​&;​​​​.

رونمایی آیفون حوادثی نظیر حمله به سفارت انگلیس در سال 1390 و حمله به سفارت عربستان سعودی در دی ماه 1394 که باز هم دولت نتوانست مانع این حمله شود و آن را به خوبی مدیریت کند و وقتی که تعامل سازنده با جامعه بینالمللی نیز در میان نباشد هیچ شرکت معتبر بینالمللی نیز حاضر به تعامل با خودروسازی کشور به گونهای که نفع دراز مدت ایران در آن لحاظ شود، نیست. زمانی که بخش خصوصی نتواند شکل بگیرد رقابتی هم در بین نیست.

یکی از ویژگیهای نظم دسترسی محدود این است که برای ورود نخبگان به فعالیت سیاسی از طریق تشکیل سازمانها و نهادها محدودیت ایجاد میکند. به طور مثال: برخی گروهها یا افراد، امتیازات انحصاری در تجارت به دست میآورند. گشایشهای سیاسی تقاضاها برای گشودگی اقتصادی بیشتر را به همراه داشت. در نظم دسترسی محدود نخبگان قدرت ائتلافی را تشکیل میدهند و با تولید رانت و توزیع آن از بروز خشونت جلوگیری میکنند.

برخیها توسعه سیاسی را بر توسعه اقتصادی مقدم داشتند و برخی دیگر بر این نکته پای فشردند که ابتدا باید توسعه اقتصادی محقق شود و پس از آن در مسیر توسعه سیاسی گام برداریم. نظیر دخالتهای دولت، انحصاری بودن فعالیت در این عرصه، نبود رقابت، نبود بخش خصوصی، سرمایهگذاری نکردن در زمینه تحقیق و توسعه، نبود نظارت جدی بر فعالیت خودروسازان، جنگ، تحریمهای بینالمللی و ضعف برنامهریزی و سیاستهای منسجم همه اینها از علل موفق نبودن ایران برشمرده شده است.

آخرین بروزرسانی در: