طول مطالعه: 5 دقیقه

عباسی و همکاران به بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل -دو رژیمه پرداختند و از داده های ماهانه سال های 2000 تا2012 استفاده نمودند . نماینده اثر این مکانیسم (قیمت نفت عامل شناخته شده درمکانیسم جهت انتقال بحران) شناسایی و نحوه اثر گذاری آن را بر شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار شامل بانک، فرآورده های نفتی، کانه فلزی، خودرو با داده های روزانه از 14/04/1382 الی 27/12/1399 با استفاده از توزیع احتمال مشترک بازدهی شاخص های منتخب و مدل خود رگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم (-) مدلسازی شده است.

کرونا در ۲۳ شهریور ۱۴۰۱
حسینی نسب و همکارات (1390) به بررسی اثرات نوسانات قیمت نفت بر روی بازده سهام بورس اوراق بهادار با استفاده از روش آنالیز موجک و راه گزینی مارکف (-) بر اساس داده ای ماهیانه 1376 تا1389 پرداخته اند و به این تنیجه رسیدند که در فاز رکود و روتق بازده بازار سهام با نوسانات شدید روبرو است در فاز رونق اثر نوسانات بر بازار سهام مثبت و در فاز رکود اثر نوسانات بر بازار سهام منفی بوده است.

برای مثال صندوق های تامین مالی هنگامی که زیان می کنند درصدد کوچک کردن پرتفوی خود می باشند (دست به فروش می زنند) و چنین رفتارهای هیجانی سبب فشار بیشتر بر روی بازار سرمایه می شود . طبیعتًا هنگام وقوع رکود در اقتصاد، تقاضا برای انواع کالاها و خدمات کاهش می یابد و نفت خام نیز به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید از این قاعده مستثنی نخواهد بود . کاهش تقاضا در کنار عواملی که پیش تر شکل گیری بازار کاهنده را برای نفت ایجاد کرده بود، منجر به تشدید سقوط قیمت نفت طی بحران مذکور گردید.

رئال مادرید خلاصه بازی همچنین بیشترین مقدار سرریز متعلق به سرریز تلاطم از بازار نفت به شاخص صنعت فلزات اساسی در هر سه حالت است و صنایع محصولات نفتی، ابزار پزشکی، کانی فلزی، سایر معادن در حالت عدم تفکیک دادهها، سیمان،کانی غیرفلزی، وسایل ارتباطی و لاستیک در رژیم صفر و در رژیم یک، فنی و مهندسی، محصولات کاغذ، محصولات نفتی، سایر معادن، استخراج در مراتب بعدی قرار دارند. بدیهی است که شدت آسیب پذیری کشورها متفاوت بوده و لذا کشورهایی که درجه بالایی از آزادی تجاری و بازبودن اقتصاد را تجربه می کردند بیشترین آسیب را از این بحران دریافت کردند.

به عبارت دیگر، چرخههای تجاری در اقتصاد ایران تحت تاثیر نوسانات و شوکهای قیمت نفت است. به بررسی قیمت نفت ، نرخ ارز و بازار سهام تحت عدم اطمینان و رزیم سوئیچینگ طی دوره زمانی 2015-1979 با استفاده از مدل (-) پرداختند. نتایج برآورد حاصل از مدل تجزیه واریانس نشان میدهد بیش از 90 درصد واریانس خطای پیشبینی هر دو بازار (نفت و سهام) در هر دو رژیم تلاطم پایین (رژیم صفر) و تلاطم بالا (رژیم یک) ناشی از شوکهای خود بازار میباشد و آثار سرریز قابلتوجهی بین بازارها وجود ندارد. ​&;​!

2006) نشان دادند که اگر قیمتهای نفت افزایش یابند دو سناریو به وجود می آید. با افزایش مطالبات معوق، درآمد بانک ها کاهش یافته و همچنین اعطای تسهیلات جدید نیز با محدودیت مواجه شـد. نتوانست از لاین اعتباری ایمن بانک برادارن لمان به خاطر ورشکستگی این بانک استفاده کند. یافته های مطالعات متعدد نشان می دهد توسعه بازار سرمایه موجب گسترش و رونق تامین مالی توسط بانک ها شده و بانک ها نیز با اعطای تسهیلات، زمینه رونق بازار سرمایه را فراهم کرده اند .

2018) ، به بررسی رابطه بین قیمت نفت ، بازار سهام و نرخ ارز پرداخت است. حدیث عبدی، سیاب ممی پور و میثم رافعی (1396) به بررسی اثرات شوک های قیمت نفت بر پویایی های انتقال چرخه های تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر به صورت فصلی بین سال های 1384 تا 1395 پرداخته اند . با بررسی های انجام شده مشاهده شد کشورها با توجه به نوع روابطشان در 1- بازارهای مالی شامل بازار پول و بازار سرمایه 2- سطح فعالیت های اقتصادی (تجارت خارجی و درجه آزادی تجاری ) اثرات متفاوتی از بحران را تجربه می کنند .

رئال مادرید مقابل آربی لایپزیگ
نتایج مشاهدات وابستگی بالایی را از بازار سهام به تغییرات رژیم نشان می دهد . یافته های تحقیق نشان می دهد که تغییرات متغیر برون زای نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام با یک وقفه تأخیر تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت سهام داشته و اثر تغییرات متغیرهای فوق با دو وقفه تأخیر بر شاخص قیمت سهام، منفی و معنی دار بوده است. نتایج یافته های پژوهش نشان داد که نرخ ارز اثر منفی و آماری قابل توجهی بر شاخص سهام دارد ، همچنین نتایج نشان دارد .

همانطور که اشاره شد یکی از عوامل که به صورت مستقیم و غیر متسقیم بر بازده قیمتی سهام اثر می گذارد ، قیمت نفت می باشد . آنها یافتند که شوکهای قیمت نفت اثر منفی بر بازده سهام دارند. دوم، بحران مالی ممکن است از طریق پیوندهای تجاری از یک کشور آسیب دیده به سایر کشورها به رقم زیرساخت های نسبتاً خوب آنها منتقل شود . در این مطالعه در ابتدا اثر مکانیسم انتقال بحران (با تاکید بر بحران مالی سال2008 و قیمت نفت ) مورد بررسی قرارگرفته است.

سجاد ابراهیمی(1392) نحوه اثرگذاری قیمت نفت و نوسانهای قیمت نفت بر بازدهی بورس و نوسانهای بازدهی بورس مورد بررسی قرار می گیرد. نفت به عنوان یک عامل کلیدی نقش مهمی در اقتصاد دارد. برهم خوردن تعادل بودجه ای در کشورهای صادرکننده نفت به خصوص کشورهایی که حجم کثیری از بودجه جاری و عمرانی خود را از طریق فروش نفت تامین می نمایند . بحران یک اختلال است که در روند ایجاد می شود و موجب بی نظمی در نظام مالی یک کشور می شود، که می تواند به کشورهای دیگر سرایت نماید .

2002) بیان می کند که سرایت زمانی اتفاق می افتد که عامل اقتصادی با مشاهده کاهش معنادار در، درآمدش دارایی پرتفوی خود را کاهش می دهد . لذا مسائل فوق می تواند کمبود نقدینگی بانکها را تشدید کند. می شود ( یحیی زاده فر ، محمود و لاریمی ، جعفر و فرامرزی ، رکسانا 1391) . اولا بخش مهمی از مصرف در تولید ناخالص داخلی است . 2014) . از لحاظ تئوری ، تغییرات قیمت نفت از دو طریق باعث تغییرات قیمت بورس می شود ، افزایش قیمت نفت باعث افزایش هزینه محصول می شود که اگر قیمت فروش ثابت بماند درآمد شرکت کاهش می یابد .

آخرین بروزرسانی در: