طول مطالعه: 4 دقیقه

توالی­های ژنوم کامل خویشاوندان نزدیک ایرانی جدایه­های ویروس گیاهان تاتوره شامل نه توالی ژنوم کامل ویروسی جداسازی شده از گیاه زراعی گوجه فرنگی (جدول 1) به همراه هشت توالی ژنوم کامل تعدادی از بگوموویروس­ها (جدول 2) از پایگاه بازیابی گردید تا در تجزیه و تحلیل­های بعدی مورد استفاده قرار گیرند. به کمک نرم افزار بعد از تعیین مدل تکاملی بهینه برای مجموعه توالی­های همردیف شده و با 1000 تکرار روش آماری ترسیم گردید.

زلنسکی قبل و بعد از جنگ
 ​​ ​​.

، گیاهان تیره کدوئیان، توتون () و تعدادی از گیاهان زینتی شامل اطلسی (×) و لیزیانتوس () می­باشند. به طور کلی نژادهای توصیف شده تاکنون شامل هفت نژاد بوده که عبارتند از -(فلسطین اشغالی-ایران)،-(فلسطین اشغالی)، -(سودان)، -(عمان-ایران)، -(ایران)، -(ایران) و -(ایران) (., 2010) و از این میان پنج نژاد از هفت نژاد توصیف شده از ایران گزارش شده است که بیشترین تعداد نسبت به هر کشور دیگری است .

رئال مادرید مایورکا

نتایج با استفاده از جفت آغازگر عمومی /و جفت آغازگر اختصاصی /(شکل 2) نشان داد که هر سه گیاه تاتوره 5 ، 8 و 11 دارای علائم ویروسی (شکل 1) آلودگی به را داشتند. قطعات تعیین توالی شده ژنوم جدایه­های ویروسی با کمک نرم افزارهای تجزیه و تحلیل توالی نوکلئوتیدی موجود در بسته نرم افزاری (., , , ) به شکل یک توالی واحد در هر مورد تنظیم و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

در جهت ویروسی قالب­های خواندنی و و در جهت مکمل قالب­های خواندنی ، ، و قرار گرفته­اند (., 1994; ., 1997) که توسط ناحیه بین ژنی () به طول تقریبا 300 نوکلئوتید از هم جدا می­شوند .(-., 1991; ., 1991) ناحیه حاوی عناصر اصلی تنظیم همانندسازی و نسخه برداری ژنوم بوده و بخش ساقه - حلقه آن در بین تمام اعضای خانواده محافظت شده می­باشد (., 2001) .

رئال مادرید ورزش
سپس با آغازگرهای اختصاصی (5’--3’، موقعیت­های نوکلئوتیدی 2076 تا 2071) و (5’--3’، موقعیت­های نوکلئوتیدی 150-171) که قادر به تکثیر قطعه 856 نوکلئوتیدی از ناحیه و نیمه '5 پروتئین ویروس -(, 2002) است، حضور در نمونه­های برگی آلوده تأیید گردید. نمونه­های برگی از سه گیاه تاتوره دارای علائم موزائیک زردی و پیچیدگی برگ­های جوان به سمت بالا (شکل 1) به همراه یک گیاه تاتوره فاقد علائم به عنوان کنترل منفی از اطراف یک مزرعه رها شده کدوئیان در منطقه بجنورد، خراسان شمالی (: 37°28'23.12"57°21'44.65") در اواخر تابستان سال 1390 جمع آوری و جهت نگهداری به فریزر 70- منتقل گردید.

حضور احتمالی -و مولکول ماهواره ای β- در نمونه­های برگی به ترتیب با استفاده از آغازگرهای عمومی /(., 1993) و 01/(., 2002) بررسی گردید. تعداد سه کلون حاوی ژنوم کامل ویروس (11-1 , 8-1 , 5-2) از گیاهان تاتوره 5 ، 8 و 11 جهت تعیین توالی ژنوم کامل ویروس به شرکت ، کره جنوبی ارسال و تعیین توالی شدند. سپس جهت انجام همسانه سازی ژنوم کامل ویروس واحدهای چندتایی خطی ژنوم ویروسی با کمک آنزیم محدود کننده (, ) برش داده شد تا مونومر ژنوم کامل (8/2) ویروسی به دست آید.

جام جهانی ۲۰۱۸
علف­های هرز و میزبان­های گیاهی خودرو با منشاء بومی یا وارداتی می­توانند توسط تعداد زیادی از ویروس­های گیاهی از جمله بگوموویروس­ها آلوده شده و به عنوان مخازن ویروسی، کانون اولیه­ای برای آلودگی گیاهان زراعی به شمار روند و نیز نقش محوری در ظهور نژادهای ویروسی جدید ایفا نمایند (., 2010; ., 2012). به دلیل تنوع ژنتیکی بالای گونه­های گیاهی وحشی و در مقایسه با گونه­های زراعی، جمعیت­های ویروسی در این میزبان­های خودرو ممکن است در معرض محدودیت­های انتخابی ویژه­ای قرار داشته باشند (., 2007). هم چنین نشان داده شده است که بگوموویروس­های علف هرز تغییرات ژنتیکی بیشتری نسبت به بگوموویروس­های آلوده کننده گیاهان زراعی نشان می­دهند (., 2012). پویایی جمعیت ویروسی غالبا منجر به تکامل و ظهور واریانت­های جدید سازگار با محیط می­شود که این امر باعث غلبه ذخیره ژنومی شبه گونه ویروسی بر مقاومت گیاه میزبان شده و در نتیجه منجر به شیوع بیماری ویروسی می­شود (., 2003). از این رو درک بهتر تنوع جمعیت­های ویروسی در میزبان­های گیاهی خودرو و مقایسه آن با ارقام زراعی پیش شرط در تولید و کاربرد ارقام مقاوم به ویروس است.​​​.

رونمایی آیفون ۱۴ ژنوم در این ویروس­ها در حدود 8/2 (-., 2010) و دارای شش قالب خواندنی با همپوشانی ناقص است که در دو جهت ژنومی (جهت رشته ویروسی و جهت رشته مکمل) سازماندهی شده­اند. به عنوان میزبان­های فاقد علائم ویروس­های مرتبط با بیماری­های پیچیدگی برگ گوجه فرنگی معرفی شده اند (., 2009). در پژوهش حاضر برای اولین بار سه جدایه­ی نژاد -از گیاه تاتوره () در منطقه بجنورد تعیین توالی گردید و روابط فیلوژنتیکی آنها با سایر جدایه­های این نژاد درایران که همگی از گیاه زراعی گوجه فرنگی جداسازی شده­اند به همراه سایر بگوموویروس­های گوجه فرنگی از ایران و سایر مناطق دنیا مورد بررسی قرار گرفته است.

جام جهانی کشتی آزاد
های استخراجی از گیاه تاتوره فاقد علائم و گوجه فرنگی آلوده به -(., 2012) به ترتیب به عنوان کنترل­های منفی و مثبت در مورد استفاده قرار گرفتند. انجام با جفت آغازگرهای عمومی /و 01/02 که به ترتیب جهت ردیابی جزء -و جزء -β به کار رفتند، هیچ گونه نشانه ای از آلودگی بوته­های تاتوره به این اجزاء نشان نداد. واحدهای چندتایی خطی () از ژنوم حلقوی بگوموویروس موجود در کل استخراج شده از بافت­های برگی گیاهان تاتوره با استفاده از پلیمراز Ø29 (-., 2004) و با کمک کیت تجاری (, , ) به روش تکثیر دایره غلتان براساس دستورالعمل سازنده کیت تجاری تکثیر گردیدند.

(., ) و خطی شده با هضم آنزیمی متصل گردیدند (., 2010). حامل پلاسمیدی حاوی مونومر ژنوم کامل ویروسی به روش شوک حرارتی به داخل نژاد باکتری منتقل گردید (& , 2001). کلنی­های مثبت باکتریایی دارای حامل پلاسمیدی نوترکیب به روش غربالگری آبی و سفید انتخاب شده و سپس استخراج پلاسمید از هر یک از باکترها با کمک کیت تجاری استخراج پلاسمید (, ) انجام گرفت. صورت گرفته است (., 2012). میزبان اولیه این ویروس­ها گیاه گوجه فرنگی بوده ولی میزبان­های دیگری نیز دارند.

آخرین بروزرسانی در: