طول مطالعه: 5 دقیقه

به عرصه مدیریت بحران ، اپیدمی کرونا علی رغم شروعی ضعیف ؛ در حال حاضر شکل قابل قبولی در حوزه ارائه خدمات سلامت به خود گرفته است و توانسته پاسخ به نیاز بیماران بستری را تحت مدیریت در آورد. محقق در اين پژوهش در پي پاسخ به اين پرسش است که ، نقش مديريت بحران در کاهش ريسک همه گيري ويروس کرونا چيست ؟ زمینه و هدف : همه گیری جهانی ویروس کرونا تهدیدی جدی را متوجه سلامت و امنیت جامعه جهانی کرده است ؛ تهدیدی که بواسطه شدت و گستره ارتباطات انسانی و مراودات اقتصادی در جهان امروز مرزی نمیشناسد.

رئال مادرید ورزش ۳ اما باید توجه داشت که پایین نگاهداشتن نرخ ارز حقیقی و انحراف آن از مسیر تعادلی که برای افزایش ارزش پول ملی انجام میشود، نهتنها در کوتاهمدت تأثیر نامطلوبی بر عملکرد اقتصادی کشور دارد، بلکه در بلندمدت نیز مانع از شکلگیری اقتصاد کارآمد خواهد شد (دانشجعفری، سردار شهرکی، اثنیعشری و حاتمی، 2013). درواقع در شرایط کاهش نرخ ارز، میل به واردات افزایش پیدا میکند و تولیدکننده داخلی، توان رقابت خودش را برای دستیابی به بازار مصرف نهتنها در خارج، حتی در داخل کشور نیز از دست میدهد، چراکه به دلیل پایینبودن نرخ رشد ارز نسبت به نرخ تورم، از یکسو، قیمت تمامشده کالاهای صادراتی داخل، افزایش درخور توجهی پیدا میکند و از سوی دیگر میل به قاچاق کالا نیز افزایش مییابد.

اپل واچ نسل 8

همانطوری که در تصویر شماره 2 مشاهده میشود، نرخ ارز اسمی که دولت تعیین کرده بود با نوسان بسیار ناچیزی تا سال ۱۳۹۱ ادامه داشت. علت پایینبودن نرخ ارز حقیقی در بازه زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ نسبت به سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به خاطر بالابودن شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا و در مخرج کسر قرارگرفتن آن است. کالاهای رقابتی که با نرخ ارز تعدیلی تولید و عرضه میشوند ضمن ایجاد اشتغال و ارزآوری برای کشور، میتواند در راستای تولید قدرت و امنیت ملی کشور نیز باشد.

خرید گیم تایم Wow

پس از پیروزی انقلاب نیز دولت در نظام ارزی کشور مداخله کرده و نقش تعیینکنندهای در آن ایفا کرد. با کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۷۸ ذخایر ارزی دولت برای حفظ ثبات ارز کاهش یافت و به همین دلیل دولت وقت تصمیم گرفت سیاست تکنرخیشدن ارز را در سال ۱۳۸۰ مطرح (ورزیده و دهقانی، 2015) و در سال ۱۳۸۱ اجرا کند. بدین ترتیب سیاستگذاران برای حمایت از تولید و افزایش صادرات کشور ممکن است که دفاع از نرخ ارز را کاهش دهند یا اینکه سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کنند.

چنین سیاستی نیاز به یک دولت توسعهگرا دارد تا با رویکرد فراجناحی و تصمیمات غیرمقطعی بتواند به سیاستگذاری در حوزه ارزی بپردازد و از صنایع داخلی حمایت کند. علاوه بر سه دلیل مذکور، عامل دیگری که میتواند بر دفاع دولت از نرخ ارز مؤثر واقع شود، وجود بدهیهای خارجی دولت است، چراکه کاهش ارزش نرخ ارز اسمی بهمنظور افزایش ارزش ارز خارجی، هزینه پرداخت بدهیهای خارجی دولت را افزایش میدهد (بتز و کرنر، 2016). به طور کلی دولت با کمک سیاستهای پولی و افزایش ارزش پول ملی، سعی دارد هم رضایت مصرفکنندگان را جلب کند و هم اینکه بدهیهای خارجی خودش را پرداخت کند.

استراتژيهاي مهار بحران کرونا در کشورهاي مختلف تجربه کشورها حاکي از وجود سه استراتژي براي مقابله با کروناست که در ادامه شرح داده شده است : ١- آرام کردن يا کاهش آسيب جدا کردن داوطلبانه افراد بيمار علامتدار و کند کردن روند اپيدمي به منظور ايجاد فرصت کافي براي سيستم هاي درماني به جهت امکان پذيرش بيماران و فرصت دادن براي توليد واکسن يا داروي مناسب با اين فرض که ابتلاي ٦٠ تا ٧٠ درصد مردم بايد اتفاق بيفتد تا با ايجاد ايمني جمعي اپيدمي کنترل شود.

ایرپاد پرو 2 قیمت
روش : این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که مدیریت بحران چه نقشی در کاهش ریسک همه گیری ویروس کرونا دارد؟ قرار گرفتن ايران در فهرست يکي از قربانيان اصلي ويروس کرونا در کنار دشواري واردات مواد اوليه ، داروها و تجهيزات پزشکي بواسطه تحريم ها، کشورمان را با مسئوليتي خطير مواجه کرده است ؛ مسئوليتي که انجام صحيح آن منوط به شکل گيري يک عزم ملي و همکاري همه جانبه تمام دستگاه هاي اجرايي در مديريت بحران پيش آمده است .

قرار گرفتن ایران در فهرست یکی از قربانیان اصلی ویروس کرونا در کنار دشواری واردات مواد اولیه ، داروها و تجهیزات پزشکی بواسطه تحریم ها، کشورمان را با مسئولیتی خطیر مواجه کرده است ؛ مسئولیتی که انجام صحیح آن منوط به شکل گیری یک عزم ملی و همکاری همه جانبه تمام دستگاه های اجرایی در مدیریت بحران پیش آمده است . این پژوهش با استفاده از روش توصیفیتحلیلی سعی دارد اقتصاد سیاسی مربوط به نرخ ارز و تأثیر آن بر واردات، صادرات و تولید ملی ایران در طول ۱۵ سال اخیر یعنی در بازه زمانی ۱۳80 تا ۱۳95 را بررسی کند.

افزایش نرخ ارز برای تولیدکنندهای که برای تولید کالاهای صنعتی به تهیه مواد اولیه از بیرون مرزها نیاز دارد وضعیت مطلوبی نخواهد بود، چراکه واردات گران مواد باعث میشود هزینه تمامشده تولید زیاد شود. کاهش نرخ ارز، از طریق افزایش قیمت کالاهای صادراتی و کاهش قیمت کالاهای وارداتی، تقاضای کالاهای تولید داخل را چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی کاهش میدهد که این امر بر صادرات، تولید و اشتغال تأثیر منفی خواهد گذاشت و برعکس (زارعی، قطبالدینی و جلایی، 2017، پیرایی، کشاورزی و عربی، 2013، قِزیپور، 2011 و رحیمی و طاهرینیا، 2004). در شرایطی که نرخ ارز پایین باشد، افزایش تعرفهها نیز نمیتواند گزینه مناسبی برای جلوگیری از واردات بیرویه باشد (زکیزاده، 2010)، چراکه نرخ تورم جهانی نسبت به تورم داخلی ناچیز است و کالای خارجی با قیمت ارزانتری نسبت به کالای داخلی در کشور به فروش میرسد.

یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر این موضوع است که رویکرد و استراتژی کشورها در مدیریت بحران کرونا متفاوت بوده و هر یک از کشورها عمدتا یکی از رویکردهای آرام کردن یا کاهش آسیب ، کنترل فعال (استراتژی مهار) و یا سرکوب قاطع را جهت مدیریت بحرن کرونا در پیش گرفته اند. بر اساس تصویر شماره 3، شاخص قیمت مصرفکننده ایرانی در سال ۱۳۸۰، با احتساب سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰) به عنوان سال پایه ۲۸ بوده است و در سال ۱۳۹۵ این شاخص با رشد حدود ۱۱۰۳درصدی به ۳۰۹ رسید. ​&;&;​.

آخرین بروزرسانی در: