طول مطالعه: 5 دقیقه

, . . (1991), “”, , . , . . . . (2006), “() ”, , . براساس راه حل رهبری قیمت، کارتل در ابتدای هر سال قیمتی را اعلام میکند که با توجه به آن سود دوره شصت سالهاش حداکثر شود. صادقی و همکاران (1388) با استفاده از الگوریتم ژنتیک، تابع تقاضای بنزین در بخش حمل و نقل را تحت سناریوهای مختلف تا سال 1404 پیشبینی کردند.

آیفون 14 پرو مکس قیمت 2005)، با استفاده از سه مدل خطی، درجه دو و نمایی، تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل ترکیه را برای سالهای 2000- 1970 با به کارگیری تکنیک الگوریتم ژنتیک تخمین زدند. همچنین مطالعات نشان داد که مصرفکنندگان با حضورشان در بازار، ضمن افزایش سود خود، منجر به کاهش قدرت بازار تولیدکنندگان میشوند. همچنین بدیهی است در صورتی که 65 درصد ذخایر اثبات شده جهان مصرف شوند، 35 درصد منابع باقی خواهند ماند.

قید قیمت بزرگتر از صفر در هر دوره بدان معنی است که کارتل عقلایی رفتار کرده و قیمت منفی برای محصولات خود در نظر نمیگیرد و همچنین آنها را رایگان نمیفروشد. ثانیاٌ هر کدام در هر دوره بر مبنای فروش محصولات خود سود ببرد. در این شرایط، کارتل بزرگتر تلاش میکند تا مجموع ارزش حال سود انتظاری خود را با در نظر گرفتن تابع تقاضای جهانی حداکثر کند. با جایگذاری مقادیر قیمت و مقدار استخراج در تابع هدف کارتل، سود بهینه تنزیل شده در طی شصت دوره بدست آمده است.

به علاوه از آنجایی که تقاضای جهانی گاز در طی زمان روندی خطی دارد، عرضه کارتل که مابهالتفاوت تقاضای جهانی گاز و عرضه گروه حاشیهای است، روندی صعودی اما با نرخ کاهنده خواهد داشت. نتایج آنها با استفاده از روند متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای انرژی بخش حمل و نقل زمینی ایران بدست آمد و نشان داد با معیارهای کارایی شبیهسازی بهتر، فرم درجه دوم تابع تقاضای بنزین بخش حمل و نقل زمینی و فرم نمائی تابع تقاضای نفتگاز بخش حمل و نقل زمینی نتایج بهتری را در پیشبینی تقاضای انرژی بخش حمل و نقل زمینی ایران فراهم میکند.

کارتل در تعیین قیمت و میزان فروش، تابع عرضه گروه حاشیهای را تابع واکنش گروه حاشیهای در نظر میگیرد و میزان عرضه ذخایر خود را معادل با مانده تقاضای بازار تنظیم میکند. در ادامه برای بدست آوردن تابع مانده تقاضای ، باید تابع عرضه بلندمدت گروه حاشیهای از تابع تقاضای بلندمدت جهانی گاز کسر گردد. جهت دستیابی به توابع بلندمدت تقاضای کل و عرضه گروه حاشیهای روش تصحیح خطا استفاده شده است.

نتایج بدست آمده نشان میدهندکه با افزایش یک دلار در قیمت گاز میزان تقاضای جهانی به میزان 95/0 تریلیارد متر مکعب کاهش مییابد و به ازای همین افزایش یک دلاری در قیمت عرضه گروه حاشیه به میزان 05/3 تریلیارد افزایش مییابد. 2004) تقاضای انرژی ترکیه را با استفاده از الگوریتم ژنتیک براساس شاخصهای اقتصادی تخمین زدند. ضمناً با کاهش میزان تقاضا در بازار که از طریق برنامههای متنوع پاسخ تقاضا قابل دستیابی است، آثار قابل توجه مورد بحث، کاهش خواهد یافت.

با توجه به روند افزایشی مصرف گاز و اهمیت یافتن آن به عنوان یک منبع مهم انرژی در سالهای اخیر، هر کشوری که در بازار گاز نقش مهمتری را ایفا نماید، از موقعیت برتری در اقتصاد جهانی و در روابط بینالملل برخوردار خواهد بود. این منطق در ارتباط با منابع تجدیدپذیر (محصولات معمولی) کاملاً درست و قابل دفاع است. حال سؤال اساسی این است که آیا این منطق در مورد منابع تجدیدناپذیر نیز صادق است؟

بوجود آمدن چنین سازمانی علاوه بر منافعی که برای تولیدکنندگان دربر دارد، به واسطه واقعی کردن قیمت گاز، مصرف آن را نیز بهینه نموده، عمر ذخایر را طولانیتر مینماید، موجب باثباتی در بازار میگردد و انگیزه برای دستیابی به انرژیهای جدید را افزایش میدهد. به بیان دیگر این نتیجه حاصل میگردد که روند قیمت گاز نمایی است. 2000) روی مدل تعادلی اشتاکلبرگ برای کارتل و گروه حاشیهای مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که مسیر قیمتگذاری میتواند به صورت ناپیوسته نمایش داده شود.

یکی از مهمترین مسائل پیش رو بعد از تشکیل چنین کارتل گازی، تعیین مسیر قیمتی و مسیر استخراج است. البته نفوذ اوپک فقط بعد از شوکهای قیمتی مؤثر بوده و در اکثر دورههای مطالعه شده کارتل قیمتپذیر بوده است. 2011) روی چارچوب بازارها در سیستم قیمتگذاری جهانی مطالعه کردند. لیکن این تغییر در کمیتها تأثیر معناداری بر تحلیلها و روندهای کلی بدست آمده از مطالعه نخواهد گذاشت و این تحلیلها همچنان قابل استنادند.

خرید گیم تایم World Of Warcraft سپس اثر تغییرات برونزای قیمت نفت در یک مدل ساده نظری را مورد مطالعه قرار داد و برای بررسی هر دو اثر در بازخورد قیمت نفت و سیاستهای تثبیتکننده، تجزیه و تحلیل هتلینگ را تعمیم داد. برای انجام آزمون مربوط به ابتدا باید با انجام آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیمیافته () و بررسی پایایی یا ناپایایی به درجه همجمعی متغیرها پی برد. در این راستا با محدودیت و قیدهایی روبرو هستیم. ​​ !

در این راستا اعضای «مجمع کشورهای صادرکننده گاز ()» به عنوان یک کارتل و سایر تولیدکنندگان به عنوان گروه حاشیهای در نظرگرفته شدهاند. در بسیاری از مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است نرخ تنزیل 8% (احمدیان (1373). ص 148) یا نزدیک به 8% (چاکراورتی و روماست (1990). ص 316 ) و یا محدودهای که 8% را دربر میگیرد (پیندایک (1978). ص10 )، در نظر گرفته شده است. در متون اقتصادی، ایجاد انحصار، تشکیل کارتل و تراست و تبانی بین تولیدکنندگان همواره به عنوان پدیدهای بد شناخته شده است و تا آنجا که ممکن است باید از شکلگیری آنها جلوگیری شود.

قرعه E2 80 8cکشی ایران خودرو وی کشورهای واردکننده نفت را به عنوان اقتصادهای کوچک در نظر گرفت. ذاکریفر و همکاران (1387) مدلی از بازار برق را با بهینهسازی همزمان انرژی و ذخیره که توسط واحدهای تولیدی و سمت تقاضا فراهم میشوند، پیشنهاد و تحلیل نمودند. با معکوس کردن آن، تمام پارامترهای مورد نیاز برای تخمین مدل (7) حاصل خواهد شد. بدین منظور ارزش پارامترهای مورد نیاز در مدل (3) و(7) باید تعیین گردد. قید تولید بزرگتر از صفر در هر دوره برای تولید کارتل و تولید گروه حاشیهای بیانگرآن است که به طور منطقی هم کارتل و هم گروه حاشیهای مصمماند تا در هر دوره تولید داشته باشند.

آخرین بروزرسانی در: