آخرین مطالب

سایت مفید methods in this study رکورد کامل

طول مطالعه: 4 دقیقه

یافته­ها: بر اساس نتایج برآوردهای صورتگرفته، متغیرهای بومی بودن، فاصله تا پارک، بازدید برای اولین بار، تعداد دفعات بازدید، اخلاقگرایی، سطح تحصیلات، هزینه سف...