آخرین مطالب

مشاهده کنید ciap (takara bio inc. (3) لنگر

طول مطالعه: 4 دقیقه

توالی­های ژنوم کامل خویشاوندان نزدیک ایرانی جدایه­های ویروس گیاهان تاتوره شامل نه توالی ژنوم کامل ویروسی جداسازی شده از گیاه زراعی گوجه فرنگی (جدول 1) به هم...